Jelenlegi helyB kategória

B kategória


 

 E-mail: oninditobt@gmail.com            Honlap: www.onindito.info

    ÖN-INDÍTÓ Autósiskola Bt.

Ügyfélszolgálat: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 13.Nyilvántartási szám: 00671-2008, cégjegyzék szám:05-06-011588

B

       (/fax:06-49/341-486 Mobil: 06-20/771-7571     ÜGYFÉLFOGADÁS: MUNKANAPOKON 8.00-12.00, 13.00-16.30

  TÁJÉKOZTATÓ        

 

Jelentkezési életkor: 16 év 6 hónaptól  Elméleti vizsga: 16 év 9 hónaptól Gyakorlati vizsga 17 évtől                           

A tanfolyamra történő felvétel követelményei:

A fent jelzett életkor betöltése, Olvashatóan kitöltött jelentkezési lap

Elmélet:Kresz:18 óra, Vezetés elmélet 6 óra, Szerkezet üzemeltetés:4 óra, Összesen: 28 óra             Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc

Elméleti tanfolyam díja: 50.000.- Ft, Közlekedési Hatóság felé a kresz vizsgadíj:4.600.- Ft

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:A fent jelzett életkor betöltése, elméleti tanfolyam elvégzése, Orvosi igazolás az alkalmasságról: 7.200.Ft,( kivéve ha van érvényes vezetői engedélye), vizsgadíj illetve tandíj előleg befizetése,A szóbeli és írásbeli tájékoztatók, valamint a „Vállalkozási Feltételek”-ben rögzítettek alapján felnőttképzési szerződés aláírása.

Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy annak elvégzése alól felmentést kapott. Első elméleti vizsgáját az első oktatási naptól számított, 9 hónapon belül kell megtenni. Ha az első oktatástól számított 12 hónapon belül nem sikerül elméletből levizsgázni, a teljes tanfolyamot meg kell ismételni.

a tanfolyam célja: a tanfolyamra jelentkezőket olyan gépkocsivezetőkké képezni, akik képesek önállóan biztonságosan és kulturáltan közlekedni.

A tanuló jogai és kötelességei: - a tanuló a vállalási tájékoztatóban és az írásbeli szerződésben megismert feltételek megilletik. amennyiben az elméleti oktatás óráinak valamelyikén nem vett részt, az elmaradt órákat pótoktatáson kell pótolnia, melynek díja 1000-Ft óránként.

- vállalja, hogy a szolgáltatás ellenértékét egy összegben, vagy az ütemezés szerinti részletekben kifizeti. Az I. részletet: elméleti képzés alatt, a II. részletet alapoktatás előtt, a III. részletet főoktatás előtt.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:A képző szerv írásbeli szerződést köt a tanulóval Az autósiskola a tandíjmódosítás lehetőségét fenntartja, amennyiben azt lényeges körülményváltozás indokolja. Vállalja, hogy a szolgáltatás árában bekövetkező változásokat a már megkezdett teljesítés esetén nem, vagy csak a még igénybe nem vett szolgáltatás esetében érvényesíti. Az oktatást az érvényben lévő jogszabályokban foglaltaknak megfelelően végzi. Felelőssége a teljes képzési tevékenységre, illetve az iskola által szervezett vizsgák ügyintézésére terjed ki. Számlaadási kötelezettségének eleget tesz. Az oktató és a tanuló az időjárástól függően a gyakorlati oktatás kezdetétől 20 percet (télen 30 percet) köteles egymásra várni.

Gyakorlat:  A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc

járműkezelés: 9óra,   forgalmi vezetés: 20óra,    forgalmi vizsga: 1óra,  Forgalmi vizsga ideje: 50 perc..

Gyakorlati oktatás:120.000.-(részletekben), Forgalmi vizsgadíj a Hatóság felé: 11.000.- Ft

Járműkezelés oktatás: Tiszaújváros rutinpálya, Forgalmi oktatás: Tiszaújváros– Miskolc

Gyakorlati vezetésre csak valamennyi elméleti tárgyból tett sikeres vizsgát követően kerülhet sor. Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki a szabályzatban előírt minimális óraszámot, tehát a 29 órát illetve 580 km-t levezette. Tanulónak jogában áll vizsgára jelentkezni, de lehetősége van – esetleg oktatói javaslatra – pótórák vételére is. Gyakorlati póróta ára: 4000.- Ft. Sikertelen forgalom vizsga után a sikeres pótvizsga érdekében 4  gyakorló óra vétele kötelező + a vizsgaóra. Ha a tanuló forgalmi vezetésből ötször sikertelenül vizsgázott, további javítóvizsgát sikeres pályaalkalmassági vizsgálat után tehet.Gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni. Ha a vizsgázó ez idő alatt a vizsgáit nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

Választható járműtípusok :  Suzuki Vitara, Suzuki SX4, Ford Fusion diesel

.Az elsősegélynyújtó vizsgát kell tenni, mely alól mentesülnek, akik korábban megszerezték azt, illetve akik Egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek. A közúti Elsősegélynyújtó vizsgát az iskolánk a Vöröskereszt helyi szervezetével együttműködve szervezi.

Közúti elsősegély-nyújtási ismeretek vizsga díja a Vöröskereszt felé: 7900 Ft, tandíja : 10.000 Ft

A tanuló kérheti áthelyezését másik képzőszervhez: az autósiskola vállalja, hogy a 3 példányban kitöltött „Képzési igazolás” nyomtatvány 2 példányát 3 munkanapon belül átadja a tanulónak, melyre bejegyzik a meghallgatott, illetve levezetett órákat. A nyomtatvány átvételével egy időben a tanulónak rendeznie kell a már igénybe vett szolgáltatás díját.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:B-A-Z Megyei Kormányhivatal Mérésügyi Ellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  3527 Miskolc, József Attila u.20. Telefon: 46/500-010

A sikeres forgalmi vizsga után 3 munkanappal, a Közlekedési Felügyelőségnél vizsgaigazolás ügyében  be kell mutatni, az elsősegélynyújtó vizsgáról szóló igazolást és az alapfokú végzettséget igazoló bizonyítványt, ezt követően lehet menni az Okmányirodába a vezetői engedély kiadását kezdeményezni.

A képzés ideje alatt esetlegesen felmerülő kérdésekkel Kapusi Zoltán iskolavezetőhöz fordulhat . Az elméleti vizsga végéig elsősorban a képzőszerv ügyintézőjével, a gyakorlati oktatás megkezdése után pedig az oktatóval célszerű a felmerülő kérdéseket, problémákat megbeszélni.

A tanuló valamennyi vizsgán köteles igazolni személyi azonosságát (személyi igazolvány, útlevél), illetve a vizsgákra köteles magával vinni a már meglévő vezetői engedélyét is (ha van).

Eredményes tanulást és balesetmentes közlekedést kívánok!

                                                                                         Kapusi Zoltán iskolavezető                             06-20/9766-223kapusi1300@gamil.com